Adatlap tartozásról szóló hatósági bizonyítvány kiadásához gazdálkodó szervezet részére
Adóelőleg-nyilatkozat 2011. évben a családi kedvezmény érvényesítéséről
Ajándékozási szerződés ingó dologra (gépkocsi)
A járműnyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjog változását igazoló teljes bizonyító erejű magáno
A közösségi koordinációs rendeletek hatálya alá tartozó személyek jogosultságának megállapításához
A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű üzembentartó személyének változását igazoló te
Aláírási címpéldány
Albérleti szerződés
Alkotmányos alapismeretek vizsgára jelentkezési lap
Alkotmányos alapismeretek vizsgáról jegyzőkönyv
Alkotmányos alapismeretek vizsgaszabályzata és vizsgakövetelményei
Alvállalkozó igénybevételéhez hozzájárulás kérése
Apaság megállapítása iránt indított perben ellenkérelem
Apaság vélelmének megdöntése iránti kereset
Állampolgársági esküről vagy fogadalomról jegyzőkönyv
Állampolgárság igazolása iránti kérelem
Állásból való felfüggesztés
Állatbetegségről, és állatbetegség gyanújáról bejelentés
Ápolási díj megállapítása iránti kérelem
Árufuvarozói engedély kiadása iránti kérelem
Árvaellátás elbírálásához igénybejelentés
Árvaellátás igénylése elhunyt nyugdíjas után
Árverési hirdetmény kizárt tag üzletrészének értékesítésére
Átalakítási támogatás megállapítása iránti kérelem
Áthelyezésről megállapodás
Baleseti táppénz folyósításához igénylőlap
Baleseti táppénzhez foglalkoztatói igazolás 1.
Baleseti táppénzhez foglalkoztatói igazolás 2.
Bedolgozói jogviszony létesítésére irányuló megállapodás
Bejelentés cégbíróságnak
Bejelentkezési lap cégbejegyzésre nem kötelezett személyeknek
Bejelentkezési lap vállalkozóknak és magánszemélyeknek
Bejelentőlap OEP-hez
Bérleti szerződés
Betéti társaság kiváló tagjával elszámolási megállapodás
Betéti társaság tagsági jogviszonyának azonnali hatályú felmondása
Betéti társaság végelszámolással való megszünéséről jegyzőkönyv
Bevallás (bejelentés) helyi iparűzési tevékenységről
Bírósági végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem
Bizományi szerződés
Bizonyítási indítvány tanú meghallgatására polgári perben
Büntetőeljárást megszüntető határozat elleni panasz
Büntetőeljárást megszüntető határozat elleni panasz
Cégvezető kinevezése
Címváltozás bejelentése nyugdíj folyószámlára utalása kapcsán
Családba fogadás iránti hozzájárulás végett kérelem
Családi adókedvezmény érvényesítése (nyilatkozat)
Családi pótlék igénybejelentés
Családi pótlék igénylés intézményi elhelyezés esetén
Családi pótlék kapcsán gyermekszám változásáról bejelentés
Családi pótlék kapcsán gyermekszám változásáról bejelentés (kitöltési útmutató)
Családok átmeneti otthonban történő elhelyezéséhez kérelem
Családtámogatási ellátásokhoz igénybejelentés 1.
Családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettség
Családtámogatási igénybejelentőlap 2.
Csatlakozó fellebbezés a bejegyzett élettársak vagyonközössége megszüntetése tárgyában
Csatlakozó fellebbezés házastársi vagyonközösség megszüntetése tárgyában
Cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezés iránti kereset
Cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezés iránti kereset
Csoportos keretengedély iránti kérelem
Egészségbiztosítási ellátás iránti igényt elutasító, első fokú határozat mintája
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról igazolás
Egyéni munkavállalási engedély iránti kérelem
Egyéni munkavállalási engedély iránti kérelem csoportos kertengedély alapján
Egyéni munkavállalási engedély meghosszabbítása iránti kérelem
Egyezségi megállapodás polgári perben
Egységes Munkaügyi Nyilvántartásba való bejelentésekhez adatlap
Egységes Munkaügyi Nyilvántartásból való adatigényléshez meghatalmazás1
Egységes Munkaügyi Nyilvántartásból való adatigényléshez meghatalmazás2
Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapító okirata
Egyszeri segélyhez adatlap
Elbirtoklás tárgyában viszontkereset
Elfogultsági kifogás államigazgatási eljárásban
Elhunyt külföldre szállítása
Elhunyt utáni nyugdíjhoz igénylőlap
Elővásárlási jogosult nyilatkozata
Elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozat
Elutasító határozat OEP
Engedély nélkül kivihető kulturális javakra vonatkozó igazolás kiadásához szükséges nyilatkozat
Engedményezési megállapodás
Engedményezésről értesítés
Európai egészségbiztosítási kártya igénylőlap
Életjáradéki szerződés lakásingatlan tulajdonjoga ellenében
Élettársi vagyoni szerződés
Építési szerződés
Építési telekre adásvételi szerződés
Fegyelmi eljárás megszüntetéséről szóló határozat
Fegyelmi eljárás megszüntetéséről szóló határozat
Fegyelmi eljárás mellőzésével kiszabott fegyelmi határozat
Fegyelmi határozat
Fegyelmi tárgyalási jegyzőkönyv
Fegyvertartási engedély iránti kérelem
Fegyvertartási engedély iránti kérelme jogi személynek
Feljelentés (csalás miatt)
Feljelentés (lopás miatt)
Felügyelő bizottsági ügyrend egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságnál
Felügyelő bizottság ülésére szóló meghívó
Filmfelvétel felhasználásához adott hozzájárulás visszavonása
Filmfelvétel felhasználásához adott hozzájárulás visszavonása
Fizetési felszólítás a munkáltató részéről a tanulmányi szerződésben vállaltak nem teljesítése miatt
Fizetési felszólítás gazdálkodó szervezeteknél
Fizetési felszólítás kft. tagjához pénzbeli betét megfizetésére
Fizetési meghagyással kapcsolatos ellentmondás
Foglalkoztatói adatlap
Foglalkoztatói adatlap munkaügyi szervezethez
Foglalkoztatói igazolás baleseti táppénz megállapításához
Foglalkoztatók bejelentő lapja
Forgalmazási szerződés gazdálkodó szervezetek között
Független vizsgabizottság előtti vizsga letétele iránti kérelem
Gépjárműadó kapcsán járműtulajdonos bejelentése
Gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti keresetlevél
Gyermekelhelyezésről megállapodás
Gyermekgondozási díj folytatólagos igénylésére vonatkozó igazolvány kérő lap
Gyermekgondozási díj folytatólagos igénylésére vonatkozó igazolvány kérő lap
Gyermekgondozási díjhoz (gyed) foglalkoztatói igazolás 1.
Gyermekgondozási díjhoz (gyed) foglalkoztatói igazolás 2.
Gyermekgondozási díjra (gyed) igénybejelentés 1.
Gyermekgondozási díjra (gyed) igénybejelentés 2.
Gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése iránti kérelem
Gyermeknevelési támogatás igénylése (kitöltési útmutató)
Gyermektartásdíj felemelése iránti kereset
Gyermektartásdíj fizetési kötelezettség megszüntetése iránti kereset
Gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelem
Gyermektartásdíj mértékének módosításáról megállapodás
Gyermek tartós nevelésbe vétele iránti kérelem
Hajózási képesítő okmány kiállításához adatlap
Hajózási képesítő vizsgára jelentkezés
Halál esetére szóló ajándékozási szerződés
Halálozási lap
Haszonbérleti szerződés mezőgazdasági ingatlanra
Haszonkölcsön szerződés
Határozatok könyve
Határozott időre szóló munkaviszony megszűnéséről értesítés
Hatósági bizonyítvány igénylőlap
Hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérőlap
Hatósági közvetítők listája
Házasság érvénytelenségének megállapítása iránti keresetlevél cselekvőképtelenség miatt
Házasság felbontása iránti kereset
Házassági vagyonjogi szerződés házasulók között
Házassági vagyonközösséget megszüntető megállapodás
Házasságkötés engedélyezése fiatalkorúnál
Házasságkötéshez szükséges előzetes engedély iránti kérelem
Házastársak közös tulajdonát megszüntető szerződés
Házastársi közös vagyont megosztó szerződés
Házastársi tartás
Házastársi tartás iránti perben keresetlevél (viszontkereset)
Házastársi tartás megszüntetése iránti kereset
Helyi iparűzési adóbevallás
Helyi kisebbségi önkormányzati választás kezdeményezése
Helyiségbérleti szerződés
Hivatali Kapu segítség
Honosítási-visszahonosítási kérelem
Idegenforgalmi adó bevallása
Idézés tanúként államigazgatási eljárásban
Időskorúak járadékának megállapítása iránti kérelem
Igazolás a tanulói jogviszony fennállásáról
Igazolás a tanulói jogviszony fennállásásról
Igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről
Igénybejelentés bányászok egészségkárosodási járadékára
Igénybejelentés OEP-hez
Igénybejelentő özvegyi nyugdíj feléledéséhez
Igénylőlap az energiafelhasználási támogatás 2009. évi megállapításához
Ingatlan adásvételi előszerződés
Ingatlan adásvételi szerződés
Ingatlan adásvételi szerződés haszonélvezeti jog alapításával
Ingatlan-adásvételi szerződés visszavásárlási jog kikötésével
Ingatlan csereszerződés
Ingatlannal kapcsolatos vételi ajánlatról tulajdonostárs tájékoztatása
Ingatlan tulajdonjogának bejegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozat
Ingó adásvételi szerződés
Ingó csereszerződés értékkülönbözettel
Iskolalátogatási igazolás 1.
Iskolalátogatási igazolás 1.
Iskolalátogatási igazolás 2.
Jelentős befolyás fennállásáról hirdetmény
Káreseti felszólítás
Káreseti jegyzőkönyv
Kárigény bejelentése a munkavállaló részéről
Kárigény bejelentésének elutasítása
Kártérítési határozat
Kártérítési megállapodás
Képviseleti meghatalmazás közkereseti társaság társasági szerződésének aláírására
Kérdés, panasz bejelentése a központi rendszer elemeivel kapcsolatban
Kérdés, panasz bejelentése a központi rendszer elemeivel kapcsolatban (Súgó állomány)
Kérelem a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítéséhez
Kérelem a bejegyzett élettársi kapcsolat közös megegyezéssel történő megszüntetésére
Kérelem a központi ügyfélszolgálatnál rögzített telefonbeszélgetés hiteles másolatának elektronikus
Kérelem a központi ügyfélszolgálatnál rögzített telefonbeszélgetés hiteles másolatának elektronikus
Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására
Kérelem házasságkötés engedélyezésére hivatali helyiségen kívül
Kérelem szezonális munkavállalási engedély iránt
Keresetlevél a bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelenségének megállapítása iránt
Keresetlevél a bejegyzett élettársi kapcsolat közös megegyezés nélküli felbontása iránt
Keresetlevél a házasság érvénytelenségének megállapítása iránt rokoni kapcsolat miatt
Keresetlevél házasság felbontása iránt közös megegyezés nélkül
Kishajó-vezetői okmány kiállításához adatlap
Kiskorú ingatlanvagyonának elidegenítéséhez szükséges jóváhagyás iránti kérelem
Kiskorú vagyonának kezeléséről megállapodás
Kizárási ok bejelentése
Kommunális adóbevallás vállalkozók részére
Korlátolt felelősségű társaság tagjegyzéke
Kölcsönszerződés magánszemélyek között
Költség- és illetékkedvezményhez nyilatkozat személyi adatokról
Követelés engedményezéséről értesítés
Követelés engedményezéséről értesítés
Közalkalmazotti jogviszony beszámítása
Közalkalmazotti jogviszony időtartamáról nyilatkozat
Közalkalmazotti jogviszony megszűnése
Közalkalmazotti jogviszonyról történő rendkívüli lemondás
Közalkalmazott kinevezése
Közalkalmazott kinevezésének módosítása
Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
Közgyűlési hirdetmény
Közhasznú társaság társasági szerződése
Közkereseti társasági tagság rendes felmondása
Közkereseti társaság társasági szerződése
Közlekedési támogatás megállapítása iránti kérelem
Közös lakás használatáról megállapodás
Közterület-használat tárgyában fellebbezés jegyzői határozattal szemben
Köztisztviselői vagyonnyilatkozat
Kulturális javak kiviteli engedélykérelme az EU területéről
Kulturális javak külföldre ideiglenesen történő kiviteléhez engedélykérő lap
Kulturális javak külföldre történő végleges kiviteléhez engedélykérő lap
Külföldiek ingatlanszerzéséhez szükséges engedély kiadása iránti kérelem
Külföldi oklevél elismerése iránti kérelem
Külföldi tartózkodásról nyilatkozat
Külföldre utazás engedélyezése iránti kérelem büntetőeljárás ideje alatt
Lakásbérleti szerződés
Lakásbérleti szerződés felmondása bérleti díj nem fizetése miatt
Lakásingatlan birtokbaadásáról átadás-átvételi jegyzőkönyv
Lakásingatlanra adásvételi szerződés, haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással
Lakásingatlanra kötött csereszerződés, értékkülönbözettel
Lakóház építésére alkalmas telektulajdon beépítésre tett nyilatkozat
Lakóhelyváltozásról szóló bejelentőlap adattartalma
Lemondás az örökségről
Magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat
Magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat hontalan személy részére
Magyar állampolgárságról lemondás
Magyar állampolgárság visszaszerzésére irányuló nyilatkozat
Megállapodás a bejegyzett élettársak a közös lakásának használatról
Megállapodás a bejegyzett élettársak közös vagyonának megosztásáról
Megállapodás a vagyonközösség megszüntetéséről
Megállapodás az együtt élő bejegyzett élettársak közös vagyonának megszüntetéséről
Megbízási szerződés (őrzési feladat ellátására)
Megbízási szerződés ingatlan értékesítésére
Meghatalmazás államigazgatási eljárásban
Meghatalmazás Európai Egészségbiztosítási Kártya igényléséhez
Mérésügyi hitelesítés megrendelése az Országos Mérésügyi Hivatalnál
Migráns munkavállalóknak a család összetételére vonatkozó igazolás
Migráns munkavállalóknak információ kérés a családi juttatásokra való jogosultságról
Mozgáskorlátozottak lakásátalakítási támogatásának folyósítása iránti kérelem
Mozgáskorlátozottság miatt szükséges átalakítási támogatás megállapítása iránti kérelem
Munkaerőigény bejelentése
Munkáltatói igazolás
Munkáltató kimentése a felelősség alól a működési körön kívüli elháríthatatlan ok alapján
Munkaszerződés határozatlan időtartamra
Munkaszerződés határozott időre
Munkaszerződés próbaidő kikötésével
Munkavállaló kártérítési igénye a megőrzőben elhelyezett tárgyak eltűnése esetén, a munkáltató kimen
Munkaviszony igazolásához és működési bizonyítványhoz adatközlés
Munkaviszony jogellenes megszüntetése miatti kereset
Munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése iránti kérelem
Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel
Munkaviszony megszüntetéséről szóló értesítés próbaidő alatt
Működési engedély iránti kérelem
Működési engedély kiadása, illetve módosítása iránti kérelemhez csatolandó mellékletek
Működési engedély kiadása iránti kérelem
Működési engedély módosítása iránti kérelem
Működési engedély visszavonása iránti kérelem
Meghatalmazás APEH képviseletre (Céges)
Meghatalmazás APEH képviseletre (Magánszemély)
Meghatalmazás bíróság
Meghatalmazás felszámoló előtt
Meghatalmazás átvételre
Munkáltatói Tájékoztatá 2012
Munkaszerződés 2012. évi I. törvény 45§ szerint
Munkaszerződés 2012. évi I. törvény 45§ szerint felelősségi megállapodással
Névmódosítás iránti kérelem honosításnál
Nyelvvizsga egyenértékűségi kérelem
Nyelvvizsga honosítási kérelem
Nyilatkozat a 35 év alattiak első lakásszerzéséről
Nyilatkozat a lakástulajdon vásárlást 1 éven belül megelőző, vagy azt követő lakástulajdon eladásáró
Nyilatkozat gyermekápolási táppénz folyósításához
Nyilatkozat gyermektartásdíj megelőlegezéséhez
Nyilatkozat nagykorú eltartott hozzátartozókról
Nyilatkozat nemleges adatszolgáltatásról
Nyilatkozat személyes illetékmentességhez
Nyilatkozat üzemi balesetnek nem minősülő baleset körülményeiről
Nyugdíjas bányászok szénjárandóságának igazolása
Nyugdíjas kivándorlásáról adatlap
Nyugdíjbiztosítási adatlap 2004
Nyugdíjbiztosítási adatlap 2005
Nyugdíjbiztosítási adatlaphoz tájékoztató
Nyugdíj folyószámlára történő átutalásáról nyilatkozat
Nyugdíjhoz igénybejelentő külföldön élő számára
Nyugdíjhoz igénylőlap szolgálati idő korábbi előterjesztése nélkül
Nyugdjigény-bejelentőlap
Nyugellátás méltányossági emeléséhez kérelem
Nyugellátás méltányossági megállapításához kérelem
Otthonteremtési támogatás iránti kérelem
Önkormányzat közgyűlési határozatának bírósági felülvizsgálata iránti kereset
Öregségi nyugdíjhoz igénylőlap 1.
Öregségi nyugdíjhoz igénylőlap 2.
Öröklési szerződés
Örökséget visszautasító nyilatkozat
Özvegyi nyugdíj feléledéséhez igénybejelentés
Özvegyi nyugdíj igénylése elhunyt nyugdíjas után
Özvegyi nyugdíj megállapításához igénybejelentés
Özvegyi nyugdíjra, árvaellátásra vonatkozó igénybejelentés
Pályaalkalmassági vizsgálathoz adatlap
Pályaalkalmassági vizsgálathoz adatlap
Pályaalkalmassági vizsgálatra jelentkezési lap
Panasz bejelentése közigazgatási szerv, vagy közüzemi szolgáltató működésével kapcsolatban
Panasz bejelentése közigazgatási szerv, vagy közüzemi szolgáltató működésével kapcsolatban (Súgó áll
Pénzbeli betét teljesítésére való felhívása kft. tagjának
Pótlap a "Foglakoztatói Igazoláshoz"
Rokkantsági járadékra vonatkozó igénybejelentés
Rendes felmondás a munkáltató részéről
Rendes felmondás munkavállaló részéről
Rendkívüli felmondás a munkáltató részéről
Rendkívüli felmondás munkavállaló részéről
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem
Rendszeres gyermékvédelmi támogatás igénylése iránti kérelem
Részvényes közgyűlési képviseletére meghatalmazás
Részvénytársaság felügyelő bizottságának ügyrendje
Részvénytársaság igazgatóságának ügyrendje
Rokkantsági járadék elbírálásához igénybejelentés
Rokkantsági nyugdíjhoz igénybejelentő lap
Saját jogú családi pótlék igénybejelentés
Szabadlábra helyezés iránti kérelem
Szakmai segítségnyújtó szervezetek vállalkozóknak
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele iránti kérelem
Személygépkocsira kötött bérleti szerződés magánszemélyek között
Szerzési támogatás iránti kérelem
Szolgálati idő elismerési kérelem
Szülői felügyeleti jogról megállapodás
Szülői nyugdíjhoz igénybejelentő lap
Szülői nyugdíj igénylése elhunyt nyugdíjas után
Szülői nyugdíjra vonatkozó igénybejelentés
Szülő nyilatkozata a gyermek magyar állampolgárságának megszüntetéséhez
Szülőtartásról megállapodás
Taggyűlési határozat az ügyvezető visszahívásáról
Taggyűlési határozat felügyelő bizottsági tag visszahívásáról
Taggyűlési határozat tag kizárásának kezdeményezéséről
Taggyűlési határozat ügyvezető megválasztásáról
Taggyűlési meghívó
Tájékoztató a gyermekkel kapcsolatos családtámogatási, valamint biztosítási alapú ellátásokról, a jo
Tájékoztató az 1408/71/EGK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó személyek jogosultságának megállapít
Tájékoztató elektronikus ügyintézésről egyéni vállalkozói tevékenység vonatkozásában
Tájékoztató terhességi-gyermekágyi segély folyósításához
TAJ-kártya igénylőlap 1.
TAJ-kártya igénylőlap 2.
Tanulmányi szerződés
Tanulói jogviszony igazolása családtámogatási ellátások kapcsán
Tanúvallomás megtagadása polgári eljárásban
Táppénz folyósításához igénylőlap
Táppénz megállapításához foglalkoztatói igazolás 1.
Táppénz megállapításához foglalkoztatói igazolás 2.
Tárgyalás elhalasztása iránti kérelem
Társadalombiztosítási ellátás hagyatékként való kiutalásához nyilatkozat
Társasházi lakásra adásvételi előszerződés
Társas vállalkozások részére adatlap
Tartási szerződés ingatlan átruházása fejében
Tartási szerződés lakásbérleti és lakáshasználati jog folytatásával
Tartási szerződés lakásingatlan tulajdonjoga ellenében, megosztott lakáshasználattal
Tartási szerződés megszüntetése a felek közös megállapodásával
Tartós szabadságkorlátozottak ellátása
Tartós szabadságkorlátozottak ellátása 2.
Tartozásigazolás gazdálkodó szervezetnek tb-befizetésekről
Tartozásigazolás magánszemélynek tb-befizetésekről
Tartozásról szóló hatósági bizonyítványhoz adatlap
Tartózkodási hely változásról, ideiglenes külföldi tartózkodásról szóló bejelentőlap adattartalma
Tb bejelentő lap 1
Telekadó bevallás
Telepengedély iránti kérelem
Temetési segély iránti kérelem
Terhességi-gyermekágyi segélyhez (tgyás) foglalkoztatói igazolás 1.
Terhességi gyermekágyi segélyhez (tgyás) igénybejelentő lap
Terhességi gyermekágyi segélyhez foglalkoztatói igazolás 2.
Termőföld használati szerződés
Többségi irányítást biztosító befolyás fennállásáról hirdetmény
Törzstőke leszállításáról szóló hirdetmény
Tulajdoni lap hiteles másolata iránti kérelem
Tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem
Utógondozó ellátás biztosítása iránti kérelem
Ügyfél értesítése eljárás hivatalbóli megindításáról
Ügyvédi meghatalmazás hatóság előtti képviseletre
Üzemi, foglalkozási baleseten alapuló nyugdíjra vonatkozó igénybejelentés
Üzemi baleseti jegyzőkönyv
Vagyoni helyzetről nyilatkozat költség- és illetékkedvezményhez
Vagyonjogi szerződés a leendő bejegyzett élettársak között
Vállalkozási szerződés
Vámtartozásról igazolást kérő adatlap
Védett műtárggyal kapcsolatos adatváltozás bejelentése
Végrehajtási kifogás előterjesztése
Végrendelet kitagadással
Veszélyes állat tartási engedélye iránti kérelem
Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra
Vízfogyasztásról negyedéves nyilatkozat
Vízhasználók éves nyilatkozata vízfogyasztásról
Vízjogi engedélyesek bejelentkező adatlapja
Zár alá vételi indítvány
2. sz. pótlap gyermekgondozási segély igényléséhez
3. sz. pótlap gyermekgondozási segély nagyszülő általi igényléséhez
3. sz. pótlap gyermekgondozási segély nagyszülő általi igényléséhez
4. sz. pótlap gyermeknevelési támogatás igényléséhez
5. sz. pótlap anyasági támogatás igényléséhez
6. sz. pótlap az 1408/71/EGK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó személyek jogosultságának megállap
Ez Van
Ezért adom el
Taggyűlési jegyzőkönyv felosztásról
Ügyvezető lemondása
Üzletrész átruházási szerződés
Ez van
Ezért adom el
Jegyzőkönyv taggyűlésről
Nyilatkozat
Társasági szerződés módosítása
Egyéni leltárfelelősségi megállapodás 2012
Elrétési lehetőségek a munkaszerződésben a munkavállaló hátrányára 2012